Färgsättning

<h3>Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar har nu blivit ännu tryggare</h3><p>För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen. Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag – vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.</p><p><strong>Vad innebär garantin för dig som konsument</strong></p><ul><li>Två års garanti på utfört måleriarbete</li><li>Opartisk besiktning</li><li>Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.</li></ul><p>Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.</p><p><strong><img class=”alignright size-pageimage wp-image-547″ src=”http://nordiskyta.se/malerispectrum/files/2012/11/nojd-kund-garanti.svg” alt=”nojd-kund-garanti” />Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin</strong></p><ol><li>Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.</li><li>Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.</li><li>Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.</li><li>Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.</li><li>Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.</li><li>Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.</li></ol><p>Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.</p>

Kontakt


F